top of page
research_bg-7.png

קבוצות מחקר

אנרגי​​ה ואקלים

בהובלת פרופ' אשר טישלר

הביקוש לאנרגיה עתיד לעלות משמעותית עם גידול האוכלוסייה מחד והתגברות המהפכה הדיגיטלית עתירת צריכת האנרגיה מאידך. במקביל קיימת התפתחות טכנולוגית אדירה בתחומי האנרגיה המתחדשת.

בתחום זה אנו מבקשים לענות על שאלות כגון כיצד מנהלים את משק האנרגיה העתידי, מהו הביקוש העתידי לאנרגיה, כיצד עונים על הביקוש העתידי וכיצד ממזערים לאורך זמן את העלויות וההשפעות הסביבתיות של שימוש באנרגיה. 

ניהול משאבי סביבה

בהובלת פרופ' ורד בלאס

משבר האקלים וצמיחת האוכלוסייה העולמית מעמידים אתגרים בפני מדינות בתחום ניהול המשאבים הקריטיים לקיומו של משק משגשג. מדינות צריכות לזהות את המשאבים החשובים ביותר עבורן ולפתח אסטרטגיות לניהולם.

לשם כך מקדם המרכז מחקר, פיתוח ושיתופי פעולה למציאת דרכים חדשות לשימוש נבון וראוי במשאבים ולהפחתת צריכה עודפת שלהם, במיוחד במשק הישראלי. 

Testimonial1-7-5.png

מים וחדשנות טכנולוגית

בהובלת פרופ' הדס ממן

ככל שאוכלוסיית העולם גדלה, כך גם הביקוש למים גדל, יוצר חוסר במים נקיים ומקשה על ניהול משאבי ומערכות המים. בנוסף, שינויי האקלים גורמים לשינוי דפוסי משקעים היכולים להוביל להתגברות בצורת באזורים מסוימים ולשיטפונות מהותיים באזורים אחרים.

שינויים אלו יכולים להקשות על ניהול אספקת המים ולצמצם את הגישה למים נקיים.

נחקור ונלמד על טכנולוגיות חדשניות לשיפור איכות מים, לטיפול במים, ולטיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים. כמו כן ננסה לחזות שינויים רלוונטיים במשאבי מים וזמינותם. 

Testimonial-7-5.png

דמוגרפי​​ה וחוסן

בהובלת פרופ' יצחק ששון

שינויים בהרכב האוכלוסייה, הגירה ופליטים מהווים נושאים מרכזיים במדינות רבות.

נושאים אלו יושפעו בעתיד גם משינויי אקלים וזמינות משאבים. כמו כן, קיים קשר ישיר בין נושאי דמוגרפיה סביבה, חברה וחוסן.

בתחום זה נחקור ונלמד תהליכים ומגמות בישראל ובעולם ואיך ניתן לשלבם בקבלת החלטות. 

Testimonial.png

ערים ומורכבות

בהובלת פרופ' יובל פורטוגלי

״מורכבות״ הוא שם כולל לקבוצת תיאוריות על מערכות פתוחות, המאופיינות בארגון-עצמי. המאה ה-21 היא גם ״עידן העיר״ – לראשונה בתולדות האנושות למעלה ממחצית האוכלוסייה בעולם מתגוררת בישובים עירוניים. הבנת הדינאמיקה העירונית היא לכן המפתח להתמודדות עם בעיות החברה האנושית במאה ה-21.

קבוצת המחקר ׳ערים ומורכבות׳ תתמקד בהבנת העיר כמערכת מורכבת ובמשמעויות של הבנה זו, בתחומי התכנון והעיצוב העירוני, והן בהקשרים חברתיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטיים של החברה בכללותה. 

City image
bottom of page