top of page

אנרגי​​ה ואקלים

משק החשמל ואנרגיה גרעינית

Energy and Climate

The Electricity Sector & Nuclear Energy

ליאור גאלו
Lior Gallo

על ההתכנות הכלכלית של ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיית גרעין בישראל

בבואן לענות על הביקוש ההולך וגובר לחשמל, ממשלות ברחבי העולם מתקשות להתמודד עם הטרילמה האנרגטית ולספק חשמל אמין, בר קיימא ותחרותי. על רקע ההכרה בחלקן המשמעותי של דלקים פוסיליים בפליטות גזי החממה, אנרגיות מתחדשות זוכות לתמיכה ציבורית רחבה, אך הסיכון הנגזר מאופיין הבלתי צפוי של טכנולוגיות אלו המבוססות על מזג האוויר מטיל צל על הביטחון האנרגטי. על רקע זה, טכנולוגיית האנרגיה גרעינית ביצור חשמל מתגלה כפתרון אטרקטיבי לטרילמה האנרגטית ונהנית מיתרונות בהיותה אמינה, ברת קיימא ובמקרים מסוימים גם תחרותיות.

מחקר זה מבקש לבחון את ההיתכנות הכלכלית של שימוש בטכנולוגיות גרעין בתמהיל מקורות האנרגיה בישראל. משק החשמל הישראלי נסמך ברובו על גז טבעי, נוכח העתודות המקומיות הצפויות להספיק ל – 20 השנים הבאות. מנגד, ההתחייבויות הבינלאומיות של ישראל במסגרת אמנת האקלים מחייבות אסטרטגיית יציאה מהגז הטבעי במסגרת זמן זו. מקורות המים ומשטר הרוחות בישראל הם כאלו שלא ניתן להסתמך עליהם כמקור אנרגיה משמעותי ולכן השימוש בטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת בה מצטמצמת למקורות סולריים. מעבר לכך שטכנולוגיות אלו מבוססות מזג אוויר ולכן בלתי צפויות ולכך שהטכנולוגיות המשלימות להן הכוללות אגירה הצפויות להפוך אותן לתחליפיות לדלקים טרם הפכו להיות תחרותיות, היכולת להסתמך על טכנולוגיות סולריות בישראל מוגבלת נוכח השטח המצומצם של המדינה. בהינתן מגבלות אלו יש חשיבות לבחון אפשרויות נוספות למקורות אנרגיה נקיה ואמינה והטכנולוגיה הגרעינית עונה עומדת בתנאים אלו.

מכיוון שטרם נעשה שימוש טכנולוגיה גרעינית ביצור החשמל בישראל, הערכת היתכנותה הכלכלית של טכנולוגיה זו אינו יכול להסתמך על מטודולוגיות אמפיריות והוא מצריך מודל מבני המדמה את המשק המקומי עד כמה שניתן. ההנחות אודות המודל ישפיעו על תוצאות המחקר ועל כן בחירה מתאימה היא בעלת חשיבות עליונה כאן. הספרות בעולם מצאה שמודלים של תחרות משוכללת אינם מתאימים לתיאור משקי החשמל. המחקר יתבסס על מודלים של תחרות לא משוכללת שפותחו במסגרת תת הדיציפלינה הכלכלית של ארגון תעשייתי המדמים, יותר ממודלים אחרים, את התנהלות משק החשמל. הממצאים מהמחקר יספקו למעצבי המדיניות במשק האנרגיה הערכה לגבי העלויות של טכנולוגיות גרעיניות כמו גם מידע לגבי רמת הקיבולת האופטימלית במשק החשמל, תמהיל הטכנולוגיות האופטימלי בקיבולת, ומחירי שיווי המשקל בטווח הארוך.

On the Economic Feasibility of Using Nuclear Energy to Produce Electricity in Israel

As they strive to meet the ever-increasing demand for electricity, governments around the world are grappling with the energy trilemma: providing reliable, sustainable, and affordable energy. In light of the recognized contribution of fossil fuels to greenhouse gas emissions, renewable energy sources enjoy broad public support. However, the inherent uncertainty of weather-dependent technologies casts a shadow over energy security. Against this backdrop, nuclear power generation emerges as an attractive solution to the energy trilemma, offering advantages in terms of reliability, sustainability, and, in some cases, cost-competitiveness.

This research aims to examine the economic feasibility of incorporating nuclear technologies into Israel's energy mix. The Israeli electricity sector relies heavily on natural gas, with local reserves expected to suffice for the next 20 years. However, Israel's international commitments under the Climate Convention necessitate an exit strategy from natural gas within this timeframe. Water resources and wind patterns in Israel are not conducive to reliance on them as significant energy sources, hence the use of renewable energy technologies is limited to solar sources. Besides the weather-dependent and therefore unpredictable nature of these technologies, and the fact that complementary technologies, including storage, which are expected to make them a viable substitute for fossil fuels, have not yet become competitive, the ability to rely on solar technologies in Israel is limited due to the country's small size. Given these constraints, it is essential to explore alternative sources of clean and reliable energy, and nuclear technology fits the bill.

Since nuclear power generation has not yet been utilized in Israel, assessing the economic feasibility of this technology cannot rely on empirical methodologies. It necessitates a structural model that simulates the local economy to the greatest extent possible. The assumptions underlying the model will impact the research results, and hence their appropriate selection is of paramount importance. The global literature has found that perfect competition models are not suitable for describing electricity markets. This research will draw on imperfect competition models developed within the economic sub-discipline of industrial organization, which, more than other models, simulate the behavior of the electricity sector. The research findings will provide energy policymakers with an assessment of the costs of nuclear technologies, as well as information on the optimal capacity level in the electricity sector, the optimal technology mix at that capacity, and long-term equilibrium prices.

על אודות החוקרים

ליאור גאלו

ליאור גאלו הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ' איתי סנד ופרופ' אשר טישלר. הוא בעל תואר שני בכלכלה וסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ומתמחה בכלכלה סביבתית וכלכלת אנרגיה. מחקר הדוקטורט שלו עוסק בכדאיות הכלכלית של אנרגיה גרעינית לייצור חשמל בישראל, ומספק תובנות חשובות לדיון במדיניות סביבה ואנרגיה. בנוסף, ליאור עובד כחוקר בחטיבת המחקר של בנק ישראל, הנותנת ייעוץ חשוב לממשלה בעניינים כלכליים. למחקר שלו, "תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי", הייתה השפעה משמעותית על אסטרטגיית תכנון החשמל הלאומית. במחקר אחר, שכותרתו "ביטחון אנרגטי, תרומת ישראל למאבק בהתחממות הגלובלית ותחזית הפליטה", ליאור עסק במערכת היחסים המורכבת בין נושאים אקלימיים לביטחון אנרגיה, והדגיש את האתגרים של ישראל לעמוד בהתחייבויות בינלאומיות במסגרת המדיניות הנוכחית. הוא משמש כנציג המדינה במשא ומתן של הפאנל הבין-ממשלתי לשינויי אקלים (IPCC) ויועץ למנהלת האקלים בעיצוב מדיניות ההסתגלות למשבר האקלים. מוכר כמומחה בענייני אנרגיה וסביבה, ליאור מייצג את בנק ישראל בדיונים עם משרדי ממשלה וועדות הכנסת. מתוך מחויבות למחקר ולקידום מדיניות, ליאור גאלו ממשיך למלא תפקיד משמעותי בעיצוב המדיניות הציבורית, הכלכלה הסביבתית וכלכלת האנרגיה בישראל.

ליאור גאלו

About the researchers

Lior Gallo
Lior Gallo

Lior Gallo is a Ph.D. candidate in the Public Policy Department at Tel Aviv University, under the supervision of Prof. Itai Sened and Prof. Asher Tishler. He holds a master's degree in Economics and Statistics from the Hebrew University of Jerusalem, specializing in environmental and energy economics. His doctoral research investigates the economic viability of nuclear energy for electricity generation in Israel, offering valuable insights into environmental and energy policy discussions. Additionally, Lior works as a researcher at the Research Department of the Bank of Israel, providing crucial guidance to the government on economic matters. His thesis, "A Long-Term Forecast of Electricity Demand in Israel," has significantly influenced the nation's electricity planning strategies. In another study, titled "Israel’s Energy Security, National Contributions to Climate Change Mitigation, and Emissions Outlook," Lior delved into the complex relationship between climate issues and energy security, emphasizing Israel's challenges in meeting international commitments under current policies. He serves as the state's representative in IPCC climate negotiations and advises the Interministerial Administration for Climate Change Adaptation. Recognized as an expert in energy and environmental affairs, Lior represents the Bank of Israel in discussions with government ministries and Knesset committees. With a commitment to research and policy advancement, Lior Gallo continues to play a significant role in shaping public policy, environmental economics, and energy economics in Israel.

bottom of page