top of page

CRS TAU, IIASA and Archimedes Center discuss Russian Studies Collaboration in Vienna

המרכז לחקר רוסיה (CRS) שבפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב, מרכז ארכימדס הישראלי והמכון הבינלאומי לניתוח מערכות יישומי (IIASA) ערכו סדנה משותפת בלקסנבורג שבאוסטריה ב-17 ביולי 2024, אשר בחנה את פוטנציאל העבודה המשותפת בנושאי מחקר משותפים ללימודי רוסיה, ביניהם הדמוגרפיה, שוק העבודה והכלכלה, וכן דיון משלים במתודולוגיה. הפגישה שימשה כנקודת פתיחה לדיון בשיתוף הפעולה בין שלושת הגופים. הסדנה התקיימה ב-IIASA ופקדו אותה פרופ' וולפגנג לוץ, ד"ר סרגיי שצ'בוב, ד"ר ילנה רובנסקיה, ד"ר אן גוז'ון - כולם אנשי ונשות IIASA. את אוניברסיטת תל אביב ייצגו פרופ' איתי סנד, דקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה ופרופ' ורד בלאס, אשר מעורבים בפרויקטים שונים ב-IIASA, כאשר פרופ' בלאס משמשת גם כנציגת מרכז ארכימדס בפגישה. את המכון לחקר רוסיה ייצגו אנטולי צ'ובאיס, ד"ר אלכסנדר ארכאנגלסקי, יוחנן גורביץ', דמיטרי בוטרין וד"ר ויקטור ווכשטיין. לפגישה הצטרפו גם אלכסנדר באונוב מהמכון האוניברסיטאי האירופאי (EUI) ופרופ' אלכסנדר ליבמן מה- Freie Universität בברלין. 


המטרה המרכזית של הסדנה הייתה להציג את תוכנית המחקר של המרכז לחקר רוסיה בפני IIASA ולדון באפשרויות לביסוס קבוצות עבודה בעקבות אותם פרויקטים שהוצגו, למשך שלוש השנים הקרובות. דיון נפרד התקיים בנושאים של תיאוריות הון אנושי, השימוש בפיתוחים המתודולוגיים של IIASA בתחומים אחרים בתוך מדעי החברה, וכן פיתוחים הקשורים לתיאוריה של ניתוח מערכות אדפטיביות מורכבות. נציגי IIASA הדגישו את הצורך של פרויקט המרכז לחקר רוסיה לבחון היבטים הנוגעים לחוסנן של מערכות טבעיות וחברתיות-כלכליות, סוגיות המחברות בין הפיתוח הכלכלי ברוסיה ובין שינויי אקלים וסביבה. 

לפי פרופ’ איתי סנד, עושר הידע ב-IIASA בתחומים של מדעי החברה, מידול וחיזוי תהליכים חברתיים, עשוי להפוך לגורם משמעותי בפיתוח יעיל של פרויקט המרכז לחקר רוסיה. כפי שציין במהלך הסדנה: 


"IIASA's experience in this field is unique, and I see great potential in bringing it into the Russian interdisciplinary research project of CRS’. We hope that today's meeting will give impetus to substantive discussions by representatives of the centers on the possibility of working together - this is

a very encouraging prospect" 


חקר ההיסטוריה, הכלכלה, החברה והתרבות הרוסית נערך ביחידות שונות באוניברסיטת תל אביב לאורך העשורים האחרונים, תוך ביצוע רפלקציה על מידת הרלוונטיות של רוסיה כאובייקט מחקר, והקשרים ההיסטוריים בין הזירות האקדמיות ברוסיה וישראל. המרכז לחקר רוסיה, הפעיל מפברואר 2024, עוסק במחקר אינטרדיסציפלינרי של הכלכלה, הסוציולוגיה, מדעי המדינה והתרבות של רוסיה בתקופתה העכשוית (לאחר 1991). המטרה המרכזית של פרויקט המרכז לחקר רוסיה, תחת הכותרת 'היוזמה לחקר עתידה של רוסיה', היא לחקור את ההשפעה ההדדית של ארבעת כיווני הפיתוח של רוסיה כמדינה, חברה, תרבות וכלכלה אשר נעים במסלול התרחישים שכבר התממשו ולהמשיך וליצור תשתית תיאורטית ומתודולוגית לניתוח עתידה.