top of page

ניהול משאבי סביבה

שרשראות אספקה

Resource Management

Supply Chains

עמית אשכנזי
עדן פרידן
Amit Ashkenazy
Eden Pridan

'תגובת שרשרת' - השפעת שינויי האקלים על שרשראות אספקה לישראל

שיתוף פעולה של מרכז ארכימדס בהובלת INSS למחקרי בטחון לאומי.
שותפים נוספים בפרויקט: מכון יסודות - למדיניות ציבורית ולציונות מעשית, מכון גזית -  זרוע של חטיבת המחקר באמ"ן כמכון למחקרים מתקדמים, ישומיים ועתירי דאטה והמכון הישראלי לדמוקרטיה.


בשנים האחרונות שרשראות האספקה העולמיות מצויות תחת אתגור גובר שהתבטא בין היתר במהלך מגפת הקורונה ועם פרוץ המלחמה באוקראינה. אלו מצטרפים לאתגרים הנובעים משינויים גיאופוליטיים ארוכי טווח, ביניהם תהליכי דה גלובליזציה כתוצאה ממתחים בין המעצמות ותחרות עולמית על משאבים (בדגש על מינרלים קריטיים לתעשיות מתקדמות). שילוב אתגרי היסוד של שרשראות האספקה העולמיות עם האתגר האקלימי עשוי לחולל "סערה מושלמת" שתביא לחוסר יציבות ופגיעה בביטחון הלאומי, בייחוד במדינות כמו ישראל, שתלויות במידה רבה יותר בשרשרות האספקה העולמיות, שחשופות במיוחד להשלכות שינויי האקלים ושמתמודדות עם אתגרים משמעותיים נוספים לחוסן הלאומי שלהן.  לשינויי האקלים יש כבר השפעה משמעותית על שרשרת האספקה העולמית, בייחוד עבור מדינות המסתמכות במידה רבה על ייבוא של חומרי גלם ומוצרים. ככל ששרשרת האספקה ארוכה ומורכבת יותר, כך מדינות אלו חשופות יותר להפרעות ולחוסרים (IPCC 2023). בשנת 2021 כמות משקעים חריגה גרמה להצפה במרכז סין, פגעה ביכולת לספק סחורות כמו פחם, חזירים ובוטנים, ואילצה את סגירתו של מפעל רכב של ניסאן. חודש לאחר מכן, הוריקן אידה פקד את חוף מפרץ מקסיקו ופגע במתקנים תעשייתיים חיוניים⁠ המייצרים מגוון מוצרים, ביניהם פלסטיק ותרופות, ואילץ הסחה של משאיות נושאות סחורה ממסלולן. בשנת 2022 גלי חום חסרי תקדים תקפו את אנגליה והביאו להמסת מסלול המראה בשדה התעופה "לוטון" והשבתתו, ומסילות רכבת ברחבי המדינה ניזוקו מהתחממות יתר והושבתו גם כן. בנוסף לכך, באותה שנה, הבצורת הקשה באירופה הותירה את מפלס המים של חלקים מנהר הריין והדנובה נמוך מכדי שספינות יעברו בו, ובכך פגעה במסחר (Leslie 2022).

שיבושים בשרשראות האספקה והביטחון הלאומי של מדינת ישראל

קיומה של מדינת ישראל תלוי במידה רבה ביכולתה לייבא חומרי גלם ומוצרים דרך הים. מרבית משרשראות האספקה עליהן היא מסתמכת הינן ארוכות וזאת בשל היחסים המורכבים של ישראל עם שכנותיה. ישראל למעשה, תלויה בסחר ימי לקיומה. המשק הישראלי מתאפיין בשיעור גבוה של סחר בין־לאומי מהתמ"ג, מעל 50% וחלק הארי של סחר זה הוא ימי (Trade Seaborne), כאשר 98% מסחר החוץ הישראלי במונחי משקל ו־65% במונחים כספיים נישא על גבי הים. במצב דברים זה ניתן להבין כי נמלים ונתיבים פתוחים (Communication of lines Sea :SLOC) הם כורח אסטרטגי לסחר הימי של ישראל בשגרה ובחירום (גונן 2022).
  שיבושים בשרשראות אספקה יכולים להוביל למחסור בחומרי גלם בתעשייה הישראלית, החיוניים בין היתר לייצור מתקדם במפעלים הבטחוניים ובתעשיית הגרינטק, לייצור אנרגיה ובטחון מזון. גם הביטחון הלאומי של ישראל עשוי להיפגע שכן שיבושי האספקה יהדהדו בכל המזרח התיכון ויקרינו על יכולתן של מרבית המדינות השכנות לישראל לספק את צרכי אזרחיהן ותושביהן ולשמור על יציבות.

מטרות הפרויקט

בניית מודל עבודה לחיזוי שיבושים צפויים לשרשראות האספקה הקריטיות לביטחון הלאומי של ישראל.
גיבוש תובנות והמלצות אסטרטגיות לשיפור שרשראות האספקה של ישראל.
פיתוח כלי חזותי חדשני אשר ימחיש את הסיכונים הפוטנציאליים לביטחון הלאומי הנובעים משיבושים בשרשרת האספקה, שיאפשר למקבלי החלטות לבצע בחירות מושכלות.

שלב I ניתוח רחב ומעמיק של הפרעות בשרשראות אספקה בעבר
שלב II שיבושים בשרשראות אספקה וביטחונה הלאומי של מדינת ישראל – סקטור המזון
שלב III מודל לחיזוי תסריטים עתידיים אפשריים


לקריאה נוספת, בקרו באתר המכון למחקרי בטחון לאומי >

'Chain Reaction': Ensuring the Resilience of Food Supply Chains in Israel During Emergencies

A collaboration of Archimedes Center and the INSS Institute for National Security Studies, led by the INSS. Other collaborators in the project: Yesodot Institute for public policy and practical Zionism; Gazit Institute - an extension of the Research and Analysis Division of Israel Defense Intelligence for advanced, applied, data-driven studies; and the Israel Democracy Institute.


In recent years, global supply chains have been under increasing challenge, which was manifested, among other things, during the Corona epidemic and with the outbreak of the war in Ukraine. These are added to the challenges arising from long-term geopolitical changes, including de-globalization processes as a result of tensions between the superpowers and global competition for resources (with an emphasis on critical minerals for advanced industries). Combining the fundamental challenges of the global supply chains with the climate challenge may create a "perfect storm" that will lead to instability and damage to national security, especially in countries like Israel, which depend to a greater extent on the global supply chains, which are particularly exposed to the consequences of climate change and which face additional significant challenges to their national resilience.

Climate change is already having a significant impact on the global supply chain, especially for countries that heavily rely on imports of raw materials and products. The longer and more complex the supply chain, the more exposed these countries are to disruptions and shortages (IPCC 2023). In 2021, abnormal rainfall caused flooding in central China, affecting the ability to supply goods such as coal, pigs and peanuts, and forcing the closure of a Nissan car plant. A month later, Hurricane Ida hit the Gulf of Mexico and damaged essential industrial facilities that produce a variety of products, including plastics and pharmaceuticals, and forced the diversion of trucks carrying goods from their routes.

In 2022, unprecedented heat waves hit England and caused the runway at Luton Airport to melt and shut down, and railways across the country were damaged by overheating and shut down as well. In addition, that year, the severe drought in Europe left the water levels of parts of the Rhine and Danube too low for ships to pass through, thus hurting trade (Leslie 2022).

Disruptions in the supply chains and national security of the State of Israel

The existence of the State of Israel largely depends on its ability to import raw materials and products by sea. Most of the supply chains it relies on are long and this due to Israel's complex relations with its neighbors. Israel, in fact, depends on maritime trade for its existence. The Israeli economy is characterized by a high rate of international trade from the GDP - over 50%, and the bulk of this trade is seaborne, where 98% of Israeli foreign trade in terms of weight and 65% in monetary terms is carried via the sea. It is understandable that ports and open lanes (Communication of Lines Sea: SLOC) are a strategic necessity for Israel's maritime trade in routine and in emergency situations (Gonen 2022).

Disruptions in supply chains can lead to a shortage of raw materials in Israeli industry, which are essential, among other things, for advanced production in the defense industry and the Greentech industry, for energy production and food security. Israel's national security may also be harmed, as supply disruptions will reverberate throughout the Middle East and affect the ability of most of Israel's neighboring countries to meet the needs of their citizens and residents and maintain stability.


Project goals


Building a working model for predicting expected disruptions to supply chains critical to Israel's national security.

Forming insights and strategic recommendations to improve Israel's supply chains.

Development of an innovative visual tool that will illustrate the potential risks to national security arising from disruptions in the supply chain, which will allow decision makers to make informed choices.


Phase I Broad and in-depth analysis of past supply chain disruptions

Phase II Disruptions in supply chains and the national security of the State of Israel - the food sector

Phase III A model for predicting possible future scenarios


Read more in the INSS website >

על אודות החוקרים

עמית אשכנזי
עמית אשכנזי
עדן פרידן
עדן פרידן

About the researchers

Amit Ashkenazy
Amit Ashkenazy
Eden Pridan
Eden Pridan
bottom of page